top of page

Ylävartalon pinnalliset lihakset

Täältä löydät ylävartalon pinnallisten lihasten lähtökohdat eli origot (O), kiinnityskohdat eli insertiot (I), tehtävät eli funktiot (F) ja hermotuksen (H). Voit myös klikata alta suoraan haluamaasi lihakseen. Lihaksen nimet sekä suurin osa luustokohdista ovat latinaksi ja suomeksi. Viimeisenä tulevat kyynärvarren alueen pinnalliset lihakset. Ota huomioon, että lihasten ollessa kyseessä, eri lähteissä saattaa olla pieniä eroja esimerkiksi kiinnitys- ja lähtökohtien välillä.Kyynärvarren lihakset
Trapezius eli epäkäslihas


Yläosa eli pars descendens


O: Protuberantia occipitalis externa ja linea nuchae superior, ligamentum nuchae, (niskaside) kaularangan okahaarakkeet (processus spinosus) C1-7


I: Solisluun (clavicula) kauimmainen eli lateraalinen puolikas


F: Hartian nosto (elevaatio), pään ojennus (ekstensio), kaularangan sivutaivutus (lateraalifleksio), ja kierto (rotaatio) lihaksesta katsottuna vastakkaiselle puolelle


H: Accessorius-hermo sekä C3-C4 etuhaarat (anterior ramus)

Epäkäslihas eli trapezius
Trapezius punaisella, oikealla näkymä epäkkään alta

 

Keskiosa eli pars transversa


O: Okahaarakkeet (processus spinosus) Th1-3


I: Lapaluun harju ja olkalisäke (spina scapulae ja acromion)


F: Lapojen lähennys (adduktio)


H: Accessorius-hermo sekä C3-C4 etuhaarat (anterior ramus)

 

Alaosa eli pars ascendens


O: Okahaarakkeet (processus spinosus) Th4-12


I: Lapaluun harju (spina scapulae)


F: Lavan alasveto (depressio)


H: Accessorius-hermo sekä C3-C4 etuhaarat (anterior ramus)

Sternocleidomastoideus eli päännyökkääjälihas

Päännyökkääjälihas eli sternocleidomastoideus
Sternocleidomastoideus punaisella

O: Rintalastaosan eli pars sternaliksen lähtökohtana rintalasta (sternum)

Solisluuosan eli pars clavicularen lähtökohtana solisluu (clavicula)


I: Processus mastoideus, linea nuchae superior


F: Kaularangan eteentaivutus (fleksio), sivutaivutus (lateraalifleksio) ja kierto (rotaatio)


H: Accessorius-hermo sekä C2-C4 etuhaarat (anterior ramus)


Deltoideus eli hartialihas

Hartialihas eli deltoideus
Hartialihas punaisella vasemmalla

O: Pars clavicularis: extremitas acromialis claviculae (solisluun lateraalinen 1/3)

Pars acromialis: acromion eli olkalisäke

Pars spinalis: spina scapulae eli lapaluun harju


I: Tuberositas deltoidea eli hartialihaksen kiinnityskyhmy


F: Etuosa: olkanivelen fleksio ja mediaalirotaatio (koukistus ja sisäkierto)

Sivuosa: olkanivelen abduktio (loitonnus)

Takaosa: olkanivelen ekstensio (ojennus) ja lateraalirotaatio (ulkokierto)


H: Axillaris-hermo, C5-C6


Iso rintalihas eli pectoralis major

Iso rintalihas eli pectoralis major
Pectoralis major merkitty punaisella

O: Pars clavicularis (solisluuosa): claviculan ½ mediaalinen etuosa

O: Pars sternocostalis (rintalastakylkirusto-osa): sternum, sekä kylkirustot 2-6.

O: Pars abdomialis (vatsaosa): rectustuppi (suoran vatsalihaksen jännetuppi)


I: Crista tuberculi majoris (ison olkakyhmyn harju)


F: Olkanivelen fleksio, adduktio ja mediaalirotaatio (koukistus, lähennys ja sisäkierto)


H: Lateraalinen ja mediaalinen pectoralishermo, C5-T1Hauislihas eli kaksipäinen olkalihas - Biceps brachii

Hauislihas

O: Pitkä pää eli caput longum: tuberculum supraglenoidale

Lyhyt pää eli caput breve: processus coracoideus


I: Tuberositas radii, kyynärvarren lihaskalvo


F: Kyynärnivelen fleksio ja supinaatio


H: Musculocutaneus C5-C6Ojentajalihas eli kolmipäinen olkalihas - Triceps brachii

Ojentajalihas eli triceps

O: Caput longum: tuberculum infraglenoidale

Caput mediale: olkaluun (humerus) takapinta

Caput laterale: humeruksen takapinta


I: Olecranon eli kyynärlisäke


F: Kyynärnivelen ojennus eli ekstensio, pitkä pää eli caput longum pystyy tekemään myös olkanivelen ojennusta sekä lähennystä


H: Radiaalihermo, C6-C8

Etummainen sahalihas eli serratus anterior

Serratus anterior eli etummainen sahalihas

O: Kylkiluut (costae) 1-9 etupuolelta


I: margo medialis scapulae (facies costalis scapulae)


F: Lapaluun protraktio eli eteenpäin liuku, lapaluun alasvienti (depressio), kun lapaluu on fiksoituna eli ei liiku, toimii myös apuhengityslihaksena

H: Long thoracic -hermo, C5-C7

Ulompi vino vatsalihas eli obliquus externus abdominis

Ulompi vino vatsalihas

O: Kylkiluut 5-12


I: Crista iliaca, rectustupen etummainen kerros, linea alba


F: Molemminpuolin toimiessaan rangan fleksio eli eteentaivutus

Toispuoleisesti toimiessaan saman puolen lateraalifleksio eli sivutaivutus ja vastakkaisen puolen rotaatio eli kierto


H: Motoriikka intercostalhermot T7-T11 ja subcostaalihermo T12

Sensoriikka iliohypogastricushermo, L1


Suora vatsalihas eli rectus abdominis

Suora vatsalihas eli rectus abdominis

O: Processus xiphoideus, kylkirustot 5-7


I: Tuberculum pubicum eli häpyluun kyhmy, symphysis pubis


F: Rangan koukistaminen eli eteentaivutus, aktiivinen hengityksessä, vatsaontelon paineen nosto


H: Intercostalhermot T7-T11 ja subcostaalihermo T12

Alempi lapalihas eli infraspinatus

Alempi lapalihas eli infraspinatus

O: Fossa infraspinata


I: Tuberculum majus


F: Olkanivelen lateraalirotaatio eli ulkokierto


H: Suprascapularhermo, C5-C6

Pieni liereälihas eli teres minor

Pieni liereälihas eli teres minor

O: Margo lateralis scapulae eli lapaluun sivureuna


I: Tuberculum majus


F: Olkanivelen ulkokierto


H: Axillarishermo, C5-C6
Suuri liereälihas eli Teres major

Teres major eli suuri liereälihas

O: Angulus inferior scapulae eli lapaluun alakulma


I: Crista tuberculi minoris


F: Olkanivelen mediaalirotaatio (sisäkierto), ekstensio (ojennus) ja adduktio (lähennys)


H: Alempi subscapularhermo, C5-C7Leveä selkälihas eli latissimus dorsi

Leveä selkälihas eli latissimus dorsi
Latissimus dorsi punaisella

O: Th 7-12 processus spinosukset, aponeurosis lumbalis, crista iliaca, 9–12 kylkiluiden takapinnat, lapaluun alakulma (angulus inferior scapulae)


I: Sulcus intertubercularis


F: Olkanivelen ekstensio, mediaalirotaatio ja adduktio eli taaksevienti, sisäkierto ja lähennys


H: Thoracodorsalhermo, C6-C8


Olkavärttinäluulihas eli brachioradialis

Brachioradialis
Kyynärvarren pinnalliset koukistajalihakset

O: Epicondylus lateralis humeri, margo lateralis humeri, septum intermusculare laterale


I: Processus styloideus radii (puikkolisäke)


F: Kyynärnivelen fleksio eli koukistus


H: Radiaalihermo, C5-C6Liereä sisäänkiertäjälihas eli pronator teres


O: Caput humerale: epicondylus medialis

Caput ulnare: processus coronoideus


I: Radiuksen lateraalireunaan puoliväliin


F: Kyynärnivelen pronaatio, avustaa kyynärnivelen fleksiota


H: Medianushermo, C6-C7
Ranteen värttinäkoukistajalihas eli flexor carpi radialis


O: Epicondylus medialis


I: Kämmenluiden 2 ja 3 tyviosa


F: Ranteen koukistus eli fleksio ja ranteen loitonnus eli radiaalideviaatio


H: Medianushermo, C6-C7Pitkä kämmenlihas eli palmaris longus


O: Epicondylus medialis


I: Palmaari aponeuroosi ja retinaculum


F: Aponeuroosin jännittäminen ja kovettaminen, avustaa ranteen palmaarifleksiota


H: Medianushermo, C7-C8Ranteen kyynärkoukistajalihas eli flexor carpi ulnaris


O: Epicondylus medialis, olecranon, ulnan takapinta


I: Pisiformis, hamulus ossis hamati ja 5. kämmenluun tyveen


F: Ranteen koukistus eli palmaarifleksio ja ulnaarideviaatio/lähennys


H: Ulnaarihermo, C7-T1Ranteen pitkä värttinäojentajalihas eli extensor carpi radialis longus

Ranteen ojentajalihakset

O: Crista supracondylaris lateralis, margo lateralis


I: 2. kämmenluun tyvi


F: Ranteen ojennus eli dorsifleksio ja radiaalideviaatio/loitonnus


H: Radiaalihermo C5-C8Ranteen lyhyt värttinäojentajalihas eli extensor carpi radialis brevis


O: Epicondylus lateralis yhteisen ekstensorijänteen välityksellä


I: 3. kämmenluun proksimaalipäähän


F: Ranteen ojennus eli dorsifleksio, radiaalideviaatio/loitonnus


H: Radiaalihermo, C5-C6


Sormien ojentajalihas eli extensor digitorum


O: Epicondylus lateralis


I: Dorsaalisella aponeuroosilla sormiin 2-5


F: Sormien 2-5 ojennus, ranteen ojennus eli dorsifleksio


H: Posterior interrosseushermo, C7-C8Pikkusormen ojentajalihas eli extensor digiti minimi


O: Epicondylus lateralis


I: Pikkusormen dorsaali aponeuroosiin


F: Ojentaa pikkusormea


H: Posterior interrosseushermo, C7-C8


Ranteen kyynärojentajalihas eli extensor carpi ulnaris


O: Epicondylus lateralis, ulnan takareuna


I: 5. kämmenluun tyvi


F: Ranteen ulnaarideviaatio/lähennys ja dorsifleksio eli ojennus


H: Posterior interrosseushermo, C7-C8

댓글


bottom of page